Privacy Verklaring

s.v. S.A.B.,
Sportpark Ruitersboslaan
Ruitersboslaan 57
4837 CJ Breda,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.svsabbreda.nl

Lia van Helden is de Functionaris Gegevensbescherming van s.v. S.A.B.
Zij is te bereiken via penningmeester@svsabbreda.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

s.v. S.A.B. verwerkt de persoonsgegevens van haar leden doordat die gebruik maken van haar diensten en/of omdat haar leden deze zelf aan s.v. S.A.B.  hebben verstrekt.  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die s.v. S.A.B. verwerkt. Deze gegevens zijn een onderdeel van het aanmeldformulier:

 • NAW
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • KNVB-lidnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

s.v. S.A.B. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van haar leden:

 • Nationaliteit
 • Strafrechtelijke gegevens of veroordelingen of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen (Verklaring Omtrent Gedrag)
 • Salarisgegevens – indien in loondienst
 • Paspoort kopie, waarop pasfoto zichtbaar is (zonder voorlegger gekopieerd) indien dit als legitimatiebewijs is aangeleverd
 • Burgerservicenummer (BSN) – indien in loondienst
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u als (ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger van een) lid er van overtuigd bent dat s.v. S.A.B. zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via penningmeester@svsabbreda.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

s.v. S.A.B. verwerkt de persoonsgegevens van haar leden in SportLink Club (systeem van de KNVB) voor de volgende doelen:

 • Om onze leden hun sport te kunnen laten uitoefenen;
 • Om onze leden de mogelijkheid te bieden om de voetbalapp van wedstrijdzaken van de KNVB te kunnen activeren;
 • Om contributies van onze leden te kunnen innen;
 • Om aan onze leden onze Nieuwsbrief te kunnen versturen;
 • Om onze leden te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

s.v. S.A.B. verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die zij nodig hebben voor haar belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

s.v. S.A.B. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van s.v. S.A.B.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

s.v. S.A.B. bewaart de persoonsgegevens van haar leden niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Het aanmeldformulier:
  Tot 2 jaar na einde lidmaatschap;
  Tot 3 jaar na einde lidmaatschap, indien er in SportLink een financiële blokkade is opgevoerd.
 • Kopie rijbewijs, paspoort of identiteitskaart – indien dit als legitimatiebewijs wordt aangeleverd:
  Tot 2 jaar na einde lidmaatschap;
  Tot 3 jaar na einde lidmaatschap, indien er in SportLink een financiële blokkade is opgevoerd.
 • Pasfoto:
  Tot 2 jaar na einde lidmaatschap;
  Tot 3 jaar na einde lidmaatschap, indien er in SportLink een financiële blokkade is opgevoerd.
 • Kopie paspoort of identiteitskaart – betrekking hebbend op een lid in loondienst:
  Tot 7 jaar na einde dienstverband – voor zover fiscaal verplicht.
 • Salarisgegevens – betrekking hebbend op een lid in loondienst:
  Tot 7 jaar na einde dienstverband – voor zover fiscaal verplicht.
 • Burgerservicenummer (BSN) – betrekking hebbend op een lid in loondienst:
  Tot 7 jaar na einde dienstverband – voor zover fiscaal verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

s.v. S.A.B. deelt de persoonsgegevens van haar leden met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die gegevens van onze leden verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens van haar/zijn leden.

s.v. S.A.B. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt s.v. S.A.B. de persoonsgegevens van haar leden niet aan andere derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren.

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (ChromeInternet ExplorerFirefox en Safari). Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van s.v. S.A.B. gebruik maken en embedded content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Ieder(e) (ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger van een) lid heeft het recht om  persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

Daarnaast heeft ieder(e) (ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger van een) lid het recht om zijn/haar eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door s.v. S.A.B.

Verder heeft Ieder(e) (ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger van een) lid  het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat diegene bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van hem/haar tot onze beschikking hebben in een computerbestand naar hem/haar of een ander, door hem/haar genoemde organisatie, te sturen.

Ieder(e) (ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger van een) lid kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn/haar persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn/haar toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens sturen naar penningmeester@svsabbreda.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door (de ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger van) een lid is gedaan, vragen wij hem/haar een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie de volgende onderdelen zwart::

 • uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort)
 • paspoortnummer
 • Burgerservicenummer (BSN).

Dit ter bescherming van uw privacy.

s.v.S.A.B.
 reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek.
Wij willen (de ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger van) een lid er tevens op wijzen dat hij/zij de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

s.v. S.A.B. neemt de bescherming van de gegevens van haar leden serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als een (ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger van een) lid de indruk heeft dat zijn/haar gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via penningmeester@svsabbreda.nl