Algemene Leden Vergadering 2018

UITNODIGING

Aan de leden van de s.v. S.A.B.

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op donderdag 22 november 2018 in ons clubhuis de Vonk.

De vergadering vangt aan om 20.30 uur.

AGENDA

 1. Opening.
 2. Vaststelling notulen van de algemene ledenvergadering 2017.
 3. Verslag afdelingscommissies.
 4. Verslag kascommissie/samenstelling kascommissie.
 5. Verslag penningmeester.
 6. Voorstel contributieverhoging /Vaststelling begroting 2018/2019.
 7. Sponsorcommissie.
 8. Verkiezing leden dagelijks bestuur. *Voorzitter. Aftredend is secretaris Chris Liesker. Chris stelt zich herkiesbaar. (Tegen)kandidaten voor de functie van secretaris dienen hun kandidatuur ondersteund door 3 leden, voor de vergadering kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur.
 9. Commissie Sportiviteit en Respect
 10. Huldiging jubilarissen.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting.

Het verslag van de algemene ledenvergadering 2017 ligt vanaf 15 november 2018 ter inzage in de bestuurskamer.

Bestuur s.v. S.A.B.

Vorige

Volgende