2019 Algemene Ledenvergadering

Aan de leden van de s.v. S.A.B.

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op donderdag 21 november 2019 in ons clubhuis de Vonk. De vergadering vangt aan om 20.30 uur.

AGENDA

1. Welkom en opening.

2. Vaststelling notulen van de algemene ledenvergadering 2018.

3. Verkiezing leden dagelijks bestuur.

*Voorzitter. Aftredend is voorzitter Arend de Vries. Arend stelt zich niet herkiesbaar. Pieter van Ginneke is kandidaat Voorzitter.
(Tegen)kandidaten voor de functie van Voorzitter dienen hun kandidatuur ondersteund door 3 leden, voor de vergadering kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur.

4. Beleidsplan 2020 – 2024

5. Verslag afdelingscommissies.

6. Verslag kascommissie/samenstelling kascommissie.

7. Verslag penningmeester.

8. Voorstel contributieverhoging /Vaststelling begroting 2019/2020.

9. Commissie Sportiviteit en Respect

10. Uitreiking ‘Boegbeeld SAB’

11. Huldiging jubilarissen.

12. Rondvraag.

13. Sluiting.

Het verslag van de algemene ledenvergadering 2018 ligt vanaf 16 november 2019 ter inzage in de bestuurskamer.

Bestuur s.v. S.A.B.

Vorige

Volgende